Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA ZBIERAMY RAZEM

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Stop Przemocy

KRS: 0000518797

Naszym głównym celem jest zakończenie cyklu przemocy domowej poprzez edukację, wsparcie ofiar i skuteczne środki zapobiegawcze, tworząc bezpieczne przestrzenie dla tych, którzy doświadczają przemocy w domu.
Dążymy do stworzenia społeczeństwa wolnego od przemocy domowej, w którym ofiary znajdą wsparcie, a świadomość społeczna będzie kluczowym elementem zapobiegania tej krzywdzie.
Stop Przemocy Domowej to inicjatywa, której celem jest ochrona rodzin przed przemocą, dostarczanie potrzebnych zasobów i kreowanie środowiska, w którym każdy dom może być miejscem bezpiecznym.
Zobowiązujemy się do zakończenia przemocy w rodzinach poprzez mobilizację społeczeństwa do działań przeciwdziałających przemocy domowej, świadomość i wsparcie dla ofiar.
Nasza misja to stworzenie społeczeństwa, w którym przemoc domowa nie ma miejsca, poprzez edukację, zmianę postaw i tworzenie sieci wsparcia dla wszystkich dotkniętych tym problemem.

Kilka słów o naszej organizacji

1. Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.
2. Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu.
4. Wszechstronna współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.
5. Organizacja i promocja wolontariatu.
6. Działanie w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych, osób starszych.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: