Kilka słów o naszej organizacji

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności cele statutowe Stowarzyszenia obejmujące działalność pożytku publicznego są następujące:
1 ) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59 .B);
2 ) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60 .Z);
3 ) Pozostała działalność W zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90 . E);
4 ) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.2).

Szczegółowymi celami Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego są:
- duchowe i materialnie wspieranie misjonarzy mariańskich w przygotowaniu do pracy na misjach, w formacji duchowej i intelektualnej, w pracy misyjnej, w leczeniu i wypoczynku,
- wspieranie dzieł dobroczynnych realizowanych przez misjonarzy w krajach rozwijających się lub zagrożonych ubóstwem, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- promowanie wiedzy o polskich misjonarzach na świecie,
- pomoc Polonii i Polakom za granicą,
- promowanie godności osoby ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, promowanie i organizowanie wolontariatu w Polsce i krajach misyjnych,
- pomaganie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz pomoc mniejszościom etnicznym i grupom wykluczonym społecznie przez wzgląd na wiek, wykształcenie, kolor skóry i pochodzenie, wyznawaną religię promowanie muzyki, kultury i sztuki etnicznej w krajach misyjnych Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji,
- działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności leczenie chorych w krajach rozwijających się i zagrożonych ubóstwem,
- podejmowanie działań na rzecz edukacji i integracji międzynarodowej,
- podnoszenie kwalifikacji dzieci, młodzieży, grup i osób indywidualnych przez szkolenia, warsztaty, konferencje, sympozja i rekolekcje i specjalistyczną literaturę,
- inspirowanie środowisk opiniotwórczych i mediów w zakresie podejmowania określonych działań na rzecz ludzi potrzebujących na świecie,
- podejmowanie współpracy ze szkołami w zakresie edukacji i kształtowania postaw bezinteresownej pomocy,
- wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i metod rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi ziemi.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: