Kilka słów o naszej organizacji

1 . Naczelnym zadaniem Fundacji jest ochrona i restauracja obiektów historycznych o charakterze obronnym, a także dworów, pałaców, zabytkowych założeń parkowych oraz innych budowli świadczących o ciągłości tradycji siedzib ziemiańskich i szlacheckich na przestrzeni wieków, oraz innych obiektów historycznych, jak również pielęgnowanie i krzewienie świadomości historycznej. 2 . Zadaniami Fundacji są: a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej b) organizowanie słuchowisk, wykładów i paneli dyskusyjnych promujących wiedzę o Polskiej kulturze i tradycji, oraz o historii i kulturze terytorium Polski w wiekach poprzedzających powstanie państwa polskiego c) organizowanie kampanii społecznych mających na celu poszerzanie świadomości historycznej i kulturowej d\) organizacja inscenizacji i rekonstrukcji historycznych e) promocja lokalnych grup i stowarzyszeń pielęgnujących lub odtwarzających lokalne tradycje ludowe f\) ochrona dóbr sztuki, kultury i tradycji, g) działalność charytatywna, h\) promocja i organizacja wolontariatu, i\) organizacja koncertów i festiwali muzyki dawnej j) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między regionami, k) współpraca z wydziałami polskich wyższych uczelni zainteresowanymi tą problematyką oraz z polskimi instytucjami pełniącymi opiekę nad zabytkami, l) inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupianie wokół celów Fundacji twórców, artystów, uczonych i działaczy w kraju i zagranicą oraz udzielanie im pomocy w aktywizowaniu do działań na rzecz ochrony zabytków i promocji kultury i tradycji polskiej, m) włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków, poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą światową, n) utrzymywanie tematycznych kontaktów z Polonią (pod patronatem działających w Polsce instytucji i organizacji), o) wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji. p) roztaczanie opieki nad "świadkami historii" - osobami, na oczach których kształtowała się najnowsza historia Polski i świata. q\) ochrona dziedzictwa naturalnego

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: