Kilka słów o naszej organizacji

Celem fundacji jest przeciwdziałanie problemom niedożywienia poprzez walkę z marnotrawstwem żywności oraz pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdział za pośrednictwem organizacji charytatywnych i instytucji. Pomoc społeczna, w tym: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych. Działalność proekologiczna, promocja zdrowego stylu życia, ochrona i promocja zdrowia, Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie również poprzez działania w ramach ekonomii społecznej, podejmowanie działań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych, i osób z zaburzeniami psychicznymi, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym alkoholizmowi i narkomanii, aktywizacja osób potrzebujących, działalność w zakresie edukacji, kultury, sportu, i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, promocja i organizacja wolontariatu, działalność z zakresu pomocy społecznej, wsparcie ekonomiczne i rzeczowe osób potrzebujących, promocja przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej (sektor ekonomii społecznej), działalność szkoleniowa i wydawnicza.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: