Kilka słów o naszej organizacji

1 . Działalność w zakresie transferu kulturowego, dialogu międzykulturowego, propagowania różnorodności kulturowej i otwartości społeczeństw przyjmujących, prezentacji innych kultur w Polsce i za granicą, afirmacja kultur różnorodnych grup narodowościowych, etnicznych i społecznych. 2 . Wspieranie badań międzykulturowych, etnicznych i etnograficznych. 0źukacja międzykulturowa. 3 . Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz podtrzymania i zachowania dziedzictwa i obyczajów różnorodnych grup etnicznych i narodowych. 4 . Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju otwartego społeczeństwa obywatelskiego opartego na akceptacji różnorodności i współistnienia różnych kultur i narodów. 5 . Działalność na rzecz przygotowania Polaków do sprostania wymogom społeczeństwa przyjmującego cudzoziemców. 6 . Działalność w zakresie nauki, kursów i warsztatów międzykulturowych i etnicznych. 7 . Wspieranie działań i inicjatyw służących ochronie praw człowieka; przeciwdziałaniu dyskryminacji, wspieraniu grup marginalizowanych społecznie; przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; wspieraniu grup, bądź osób upośledzonych społecznie, w tym cudzoziemców i uchodźców. 8 . Działalność na rzecz wspólnot lokalnych, samorządności lokalnej oraz organizacji społecznych. 9 . Wspieranie pomocy społecznej dla uchodźców, ofiar konfliktów etnicznych i narodowościowych, osób dyskryminowanych. 10 . Pomoc cudzoziemcom w integracji i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym 11 . Pomoc Polakom wyjeżdżającym i wracającym do kraju. Wspieranie mobilności i inicjatyw współpracy międzykulturowej. 12 . Wspieranie inicjatyw i działalności służącej powiększaniu kapitału społecznego państw rozwijających się, w szczególności w zakresie celów milenijnych oraz celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych. 13 . Działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równości kobiet i mężczyzn, praw dzieci, mniejszości etnicznych, narodowych, równości ras i swobód religijnych, przeciwdziałania ksenofobii, rasizmowi i uprzedzeniom wszelkiego rodzaju. 14 . Wspieranie idei transparentności i służebnej roli instytucji publicznych w Polsce. 15 . Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka i obywatela oraz podejmowanie interwencji w przypadkach ich naruszeń. 16 . Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów administracji publicznej oraz sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. 17 . Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów sprawowania opieki psychologicznej oraz upowszechniania zasad prawidłowej komunikacji międzykulturowej i międzyludzkiej. 18 . Udzielanie bezpłatnej pomocy i informacji prawnej, obejmującej reprezentację przed instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości na zasadach określonych dla organizacji społecznych. 19 . Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony praw człowieka, dialogu i transferu międzykulturowego.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: