Kilka słów o naszej organizacji

1. Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy sytuacji materialnej oraz jakości życia najuboższych społeczeństw krajów Afryki i Azji w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób i rodzin.
2) działalności charytatywnej;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych;
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka;
6) promocji i organizacji wolontariatu
7) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
8) działalności wspomagającej finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie okreslonym w pkt 1)- 8);
9) budownictwa socjalnego w kraju i za granicą.
2. Celem stowarzyszenia jest również działalność publiczna na rzecz poprawy sytuacji materialnej oraz życiowej najuboższych społeczności innych krajów poprzez wykonywanie zadań w zakresie określonym w ust 1, o ile posiadane przez stowarzyszenie zasoby pozwalają na realizację tego celu bez uszczerbku dla realizacji celu określonego w ust. 1 .

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: