Kilka słów o naszej organizacji

1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, w tym:
a. łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim;
b. aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa;
c. realizacja lokalnej strategii rozwoju (LSR)opracowanej przez lokalną grupę rybacką (LGR);
d. wspieranie jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.
2. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
3. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
4. Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
5. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
6. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy