Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia osób chorych, niepełnosprawnych, w szczególności dzieci, między innymi poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2. działalności charytatywnej;
3. działania na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej;
4. ochrony i promocji zdrowia;
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
11. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13. przeciwdziałania patologiom społecznym;
14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
15. ratownictwa i ochrony ludności;
16. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
18. promocji i organizacji wolontariatu;

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: