Kilka słów o naszej organizacji

Cele Stowarzyszenia: 1 . niesienie pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej, społecznej i materialnej osobom żyjącym z HIV, chorym na AIDS i ich bliskim w celu większej integracji i spójności społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych; 2 . podejmowanie działań zmierzających do akceptacji i samoakceptacji chorych z AIDS, żyjących z HIV i ich bliskich; 3 . przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się AIDS w Polsce; 4 . promowanie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV-AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową; 5 . wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym również osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, wykorzystywanych, nieprzystosowanych społecznie, bezdomnych; 6 . promowanie działań na rzecz reintegracji społecznej; 7 . upowszechnianie wiedzy o HIV/AIDS i innych chorobach przenoszonych drogą płciową wśród różnych grup a w szczególności wśród grup charakteryzujących się zachowaniami stwarzającymi ryzyko zakażenia wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową; 8 . upowszechnianie wiedzy o zdrowiu; 9 . promocja praw człowieka w sferze związanej ze społecznym, prawnym i kulturowym aspektem AIDS; 10 . upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 11 . promowanie wartości szacunku, tolerancji i zrozumienia dla wszystkich ludzi bez względu na ich płeć, wiek, narodowość, wyznanie, pochodzenie społeczne i etniczne, wykonywaną pracę, stan zdrowia, orientację seksualną i przekonania; 12 . wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 13 . kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych i indywidualnych wobec zagrożenia AIDS oraz wobec osób żyjących z HIV, mając na uwadze wartość ludzkiej godności; 14 . aktywizacja społeczna i zawodowa osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizowanych społecznie; 15 . podnoszenie kwalifikacji członków organizacji w zakresie realizacji zadań statutowych; 16 . współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami (w tym jednostkami administracji państwowej i publicznej) oraz grupami nieformalnymi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, realizującymi cele podobne do celów organizacji.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: