Kilka słów o naszej organizacji

1 ) podniesienie świadomości w zakresie dóbr dziedzictwa kulturowego oraz historycznych powiązań między Polską a Europą, 2 ) kształtowanie tożsamości kulturowej społeczeństwa, 3 ) integracja społeczna i rozwój społeczeństwa informacyjnego, 4 ) pielęgnowanie lokalnych osiągnięć i dorobku kulturalnego w zakresie sztuki dawnej i współczesnej, 5 ) wychowanie nowych pokoleń twórców i odbiorców sztuki, 6 ) poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych, 7 ) zrównanie statusu społecznego i zawodowego kobiet i mężczyzn, 8 ) wzrost przedsiębiorczości i umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, 9 ) promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 10 ) integracja międzypokoleniowa, 11 ) ujawnianie i wspieranie rozwoju talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży, 12 ) współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami kultury w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji, 13 ) działalność edukacyjną i promocyjną na rzecz rozwoju współpracy międzysektorowej i aktywności obywatelskiej, 14 ) działalność wspomagającą szkoleniowo, informacyjnie i finansowo: a) organizacje pozarządowe, b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,c) jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, d\) osoby fizyczne, 15 \) organizacja wolontariatu, w tym wolontariatu europejskiego.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: