Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest:
a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b) upowszechnianie i prowadzenie zajęć z udziałem zwierząt wspomagających rehabilitację i leczenie osób z niepełnosprawnością, chorych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) działalność mająca na celu integrację międzypokoleniową,
d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
e) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz aktywizacji środowiska wiejskiego,
f) podejmowanie i popieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości,
g) upowszechnianie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które wspomagają ich rozwój, kształtują odpowiednie postawy wobec zwierząt,
h) pomoc zwierzętom przebywającym w schroniskach, bezdomnym i chorym,
i) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkich działań służących społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu rozwojowi miasta, wsi, powiatu i regionu oraz poprawienie ogólnego standardu jakości życia mieszkańców,
j) budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, kształtowanie, rozwój świadomości obywatelskiej i postaw obywatelskich oraz pobudzanie inicjatyw i aktywności społecznej,
k) podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej,
l) wspieranie i organizowanie regionalnych inicjatyw społeczno - gospodarczych,
m) wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
n) ochrona i promocja zdrowia,
o) działalność charytatywna,
p) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
q) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
r) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; s) działalność propagującą naukę, edukację, oświatę i wychowanie w rodzinie oraz dla społeczeństwa,
t) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
u) ochrona środowiska naturalnego przed wszelkimi zagrożeniami,
v) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawienie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą oraz inna działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
w) podejmowanie, prowadzenie i finansowanie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska, ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz propagowania działań proekologicznych i nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku,
x) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: