Kilka słów o naszej organizacji

Towarzystwo tworzy społeczny ruch na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, którego celem jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych. Cele Towarzystwa obejmują działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie: 1 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 2 ) pomocy społecznej kierowanej do rodzin i osób wychowujących dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 3 ) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 4 ) wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, 5 ) ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 6 ) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspierających rozwój demokracji, 7 \) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 8 ) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 9 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 10 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, 11 ) działalności charytatywnej, 12 ) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą, 13 ) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 14 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 15 ) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 16 \) promocji i organizacji wolontariatu, 17 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 18 ) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 19 ) pomocy Polonii i Polakom za granicą, 20 ) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 21 ) działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie zgodnym z zadaniami Towarzystwa.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: