Kilka słów o naszej organizacji

1 . Wielokierunkowa działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegająca ich wykluczeniu społecznemu. 2 . Wielokierunkowa działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegająca ich wykluczeniu zawodowemu. 3 . Wielokierunkowa działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegająca ich wykluczeniu cyfrowemu. 4 . Integracja beneficjentów ze środowiskiem społecznym. 5 . Aktywizacja beneficjentów do czynnego życia społecznego i zawodowego oraz udziału w lokalnym rynku pracy. 6 . Pomoc społeczna rodzinom i osobom beneficjentów oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie ich w sprawach opiekuńczych, wychowawczych i w sytuacjach kryzysowych. 7 . 0źukacja beneficjentów oraz ich rodzin w zakresie przezwyciężania przyczyn powodujących występowanie i-lub narastanie trudności życiowych. 8 . Upowszechnianie w środowisku lokalnym wiedzy o przyczynach zaburzeń psychicznych oraz funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym i społecznym osób z problemami psychicznymi. 9 . Upowszechnianie w środowisku lokalnym wiedzy o przyczynach i przebiegu uzależnień oraz funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym i społecznym osób z uzależnieniami i ich rodzin. 10 . Inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia na rzecz beneficjentów oraz społeczności lokalnej. 11 . Współpraca z instytucjami poradnictwa i opieki społecznej. 12 . Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym profilu działalności. 13 . Prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla innych organizacji pozarządowych. 14 . Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu. 15 . Wspieranie działań charytatywnych organizowanych i prowadzonych przez inne podmioty. 16 . Prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: