Kilka słów o naszej organizacji

1 . Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością umysłową, ruchową i zaburzeniami psychicznymi, oraz z innymi niepełnosprawnościami. 2 . Szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz idei przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych. 3 . Promocja i popieranie idei wyrównywania szans w zakresie rozwoju społecznego. 4 . Działania na rzecz środowisk zagrożonych patologią. 5 . Świadczenie wzajemnej pomocy i wsparcia. 6 . Prowadzenie działań integracyjnych. 7 . Organizowanie i udział w życiu społeczno- kulturalnym. 8 . Prowadzenie działalności w zakresie promocji: zdrowia, edukacji, kultury fizycznej i sportu, rekreacji i wypoczynku. 9 . Przygotowanie i prowadzenie obiektów opiekuńczych i rehabilitacyjnych. 10 . Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych. 11 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 12 . W sferze zadań Pożytku Publicznego Stowarzyszenie realizuje cele: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; c) działalności charytatywnej; d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; e\) ochrony i promocji zdrowia; f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; h\) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; j\) turystyki i krajoznawstwa; k) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; l\) promocji i organizacji wolontariatu; ł) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; m) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: