Kilka słów o naszej organizacji

Głównymi celami Stowarzyszenia jest:

Propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno – społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.
Promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;
Wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.
Promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.
Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.
Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.
Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;
Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
Działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.
Rozwijanie zainteresowań i pasji członków stowarzyszenia, dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej i narodowej.
Działania na rzecz rozwoju świadomości lokalnej, dbanie o promocję regionu.
Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dorosłych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: