Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracja społeczna, w tym w szczególności: 1 .) Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego, naukowego i socjalnego. 2 .) Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym działania na rzecz: dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości narodowych. 3 .) Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej. 4 .) Wspieranie dobroczynności, działania charytatywne i humanitarne. 5 .\) Propagowanie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia wolnego od używek. 6 .) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 7 .\) Propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości, orientacji seksualnych, zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych. 8 .) Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka. 9 .) Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w szczególności wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki. 10 .) Działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego. 11 .) Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i różnorodności kulturowej. 12 .) Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 13 .) Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 14 .) Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 15 .) Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 16 .\) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 17 .\) Promocja i organizacja wolontariatu. 18 .) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz samoorganizację obywateli. 19 .) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy