Działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
Do zadań Caritas należą: 1 . Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej,
2 . Pomoc społeczna,
3 . Ochrona i promocja zdrowia,
4 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
5 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, zwolnieniem z pracy,
6 . Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
7 . Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
8 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
9 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego,
10 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
11 . Aktywizacja osób w wieku emerytalnym,
12 . Pomoc Polakom i Polonii za granicą, w szczególności na terenach byłego Związku Radzieckiego.

Nasza strona www: cdwp.caritas.pl

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: