Kilka słów o naszej organizacji

Celem Rejonowego Płockiego WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych. Rejonowe Płockie WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1. Organizowanie wodnej służby ratowniczej, w tym drużyn,
2. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego,
3. Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach,
4. Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,
5. Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się,
6. Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą,
7. Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego,
8. Dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń,
9. Prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych,
10. Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania,
11. Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania,
12. Opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym,
13. Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków,
14. Popularyzowanie celów statutowych,
15. Wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami,
16. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
17. Świadczenie usług z ratownictwa wodnego,
18. Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: