Kilka słów o naszej organizacji

1 . Nadrzędnym celem Caritas jest realizacja przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość rasę, czy płeć. 2 . Pośród celów szczegółowych Caritas należy wymienić: a) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego; w tym prowadzenie stałej formacji pracowników Caritas i wolontariuszy; b) szerzenie nauki Kościoła o Bożym miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia; c) jednoczenie, doskonalenie, wspomaganie i koordynacja działalności wszelkich placówek kościelnej akcji charytatywnej na terenie diecezji; d) wykonywanie niektórych zadań pomocy społecznej; w tym udzielanie pomocy materialnej i różnego poradnictwa dla osób biednych i dotkniętych sytuacją kryzysową; e) organizowanie i prowadzenie placówek niosących pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, dzieciom, bezdomnym, bezrobotnym i innym kategoriom osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; f) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz udzielanie im różnorodnej pomocy oraz wykonywanie działalności leczniczej; g\) organizowanie pomocy dla poszkodowanych w kataklizmach w kraju i za granicą; h) organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i wypadków komunikacyjnych; i) pomoc dla rodzin osób skazanych oraz reintegracja społeczna byłych więźniów; j) utrzymanie łączności i współpracy z Caritas innych Diecezji w Polsce oraz Caritas Polska i Caritas innych krajów; k\) promowanie rozwoju lokalnego i rozwoju zasobów ludzkich szczególnie poprzez programy szkoleń i wspomaganie dostępu do wiedzy oraz rozwój ekonomii społecznej; l) wychowanie dzieci i młodzieży a zwłaszcza prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym; m) zwiększanie dostępu do zatrudnienia zwłaszcza dla osób zagrożonych marginalizacją w tym poprzez realizację zatrudnienia socjalnego; n) propagowanie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej oraz poszanowania energii i upowszechniania odnawialnych źródeł energii; o) upowszechnianie sportu masowego i wyczynowego zwłaszcza wśród osób wykluczonych społecznie; p) organizacja i promocja wolontariatu w diecezji, prowadzenie szkoleń i integracji wolontariuszy; 018b) współdziałanie z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez organy i organizacje państwowe, społeczne, organizacje wyznaniowe i inne; r) występowanie w imieniu kościelnej akcji charytatywnej wobec lokalnych władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych instytucji; s) zarząd operatywny placówkami opiekuńczymi Caritas.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: