Kilka słów o naszej organizacji

1 . Celem Stowarzyszenia jest: a\) ochrona i promocja zdrowia, b) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem, c) działalność charytatywna, d) niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, e) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, f) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, g) działalność na rzecz rodziny, h\) promocja i organizacja wolontariatu, i) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, j) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania, stowarzyszeń i jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych i spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, k) działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii. 2 . Stowarzyszenie prowadzi działalność w szczególności: a\) na rzecz osób chorych na nowotwory, b) na rzecz przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych, c) na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych zaburzeniami układu chłonnego, d\) na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci. 3 . Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki paliatywnej i hospicyjnej, długoterminowej pomocy osobom starszym, rehabilitacji osób zagrożonych lub dotkniętych zaburzeniami układu chłonnego. 4 . Stowarzyszenie realizuje powyższą opiekę i pomoc (zadania) w obiektach nowych i istniejących (w tym hospicjach i Domach Pomocy Społecznej), własnych, użyczonych lub wynajmowanych. W tym celu może inicjować budowę, rozbudowę, przebudowę, remont i modernizację tych obiektów. 5 . Stowarzyszenie pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętych jego działalnością.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: