Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest niesienie pomocy pedagogicznej - terapeutycznej, finansowej materialnej i zdrowotnej dzieciom oraz upowszechnianie wśród dzieci sportu, kultury, edukacji, postaw obywatelskich oraz społecznościowych poprzez m.in. : 1 . prowadzenie poradnictwa i doradztwa dzieciom, rodzicom, opiekunom i osobom uczestniczącym w procesie kształcenia, 2 . udzielanie pomocy w rewalidacji i rehabilitacji dzieci; 3 . integrację dzieci niepełnosprawnych z osobami zdrowymi; 4 . wspieranie przedsiębiorczości u dzieci, postaw obywatelskich oraz społecznościowych; 5 . wyrównywanie szans edukacyjnych, życiowych oraz przeciwdziałanie wszelkiej izolacji oraz marginalizacji w tym społecznej dzieci i ich rodzin; 6 . uwrażliwianie dzieci na problematykę dewiacji, nałogów, ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji, przemocy oraz poznawanie innych kultur i uczenie postaw tolerancji, szacunku dla odmienności ; 7 . wyrównywanie barier językowych; 8 . wskazanie na umiejętne korzystanie z multimedialnych środków; 9 . pomoc finansową, materialną, rzeczową, edukacyjno - wychowawczą oraz działania profilaktyczne na rzecz dzieci, w tym dzieci chorych; 10 . pomoc finansową, materialną, rzeczową, edukacyjno - wychowawczą oraz działania profilaktyczne na rzecz dzieci zagrożonych i dotkniętych patologią społeczną, tj. alkoholizmem, narkomanią, wykluczeniem i marginalizacją itp; 11 . udzielanie pomocy finansowej, edukacyjno – wychowawczej, oraz rzeczowej rodzicom, opiekunom osobom uczestniczącym w procesie kształcenia dzieci, instytucjom powołanym do nauczania i opiekowania się dziećmi, czyli szkołom, ośrodkom specjalnym i szpitalnym, domom dziecka, oraz innym placówkom opiekuńczym i leczniczym; 12 . pomoc w rozwoju i promowaniu kultury fizycznej i sportu dzieci jednostkom prowadzącym zajęcia sportowe z dziećmi; 13 . propagowanie idei sportu wśród dzieci; 14 . wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych sportowo; 15 . współpracę ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka, w zakresie organizacji imprez sportowych; 16 . pomoc finansowa bądź rzeczowej niepełnosprawnym dzieciom, które utraciły zdrowie w wyniku uprawiania sportu; 17 . wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym 18 . wspieranie działalności artystyczno-kulturalnej dzieci 19 . nawiązywanie dialogu międzykulturowego 20 . propagowanie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska 21 . propagowanie turystyki i rekreacji wśród dzieci 22 . kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję rodzimej tradycji, kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, współpracę różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, regionalnej i narodowej kultury, 23 . kształtowanie otwartej postawy młodego Europejczyka wśród dzieci 24 . propagowanie idei integracji europejskiej oraz współpracy ponadnarodowej 25 . współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami polskimi i zagranicznymi zajmującymi się podobnymi celami 26 . finansowanie badań naukowych.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: