Kilka słów o naszej organizacji

- upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej - podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury społeczeństwa - współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu i doskonaleniu obywateli - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - współdziałanie z administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Towarzystwa - nawiązywanie kontaktów i współpraca z zagranicznymi organizacjami kulturalno - oświatowymi - współpraca, wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz placówkami działającymi na rzecz organizacji i wspomagającymi szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe - popularyzacja i wyjaśnianie społeczeństwu mechanizmów zmian gospodarczych i społecznych zachodzących w kraju - upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających wartości demokratyczne - zapobieganie patologiom społecznym, prowadzenie działalności edukacyjnej i resocjalizacyjnej wśród osób umieszczonych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i schroniskach dla nieletnich, w tym także udzielanie pomocy postpenitencjarnej - upowszechnianie wiedzy ekologicznej i pro - zdrowotnej obywateli - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych - organizowanie i promowanie wolontariatu

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: