Kilka słów o naszej organizacji

1 .Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami poprzez: - umożliwienie im pełnego funkcjonowania w sferze kulturalnej, sportowej, osobowościowej i społecznej - rozszerzenie dostępu osób niepełnosprawnych do wydarzeń kulturalnych i zajęć rekreacyjnych np. udział w turnusach rehabilitacyjnych, kołach zainteresowań, wycieczkach w celach poznawczych, podróżach tematycznych i turystyce oraz zajęciach terapeutycznych. 2 . Zapewnienie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym, aby mogły prowadzić aktywne i w miarę możliwości samodzielne życie, 3 . Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo i jego rodziną - dążenie do poprawy sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dzieci, szkolenia dla rodziców, opiekunów; spotkania, konsultacje ze specjalistami. 4 . Mobilizowanie ogółu społeczeństwa do pracy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 5 . Współdziałanie z władzami centralnymi i samorządowymi, organami administracji rządowej, szkołami i innymi placówkami wychowania, placówkami zdrowotnymi zakładami pracy, organizacjami społecznymi działającymi w kraju i poza jego granicami mając na uwadze dobro i szczęście dziecka. 6 . Pozyskiwanie środków finansowych na w-w cele. 7 . Dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: