Kilka słów o naszej organizacji

a- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ; b- działalności charytatywnej; c- działania na rzecz osób niepełnosprawnych; d-działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; e- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; f- nauki, oświaty, edukacji i wychowania; g- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; h/kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; i- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; j- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; k/ promocji i organizacji wolontariatu, l- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; ł- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, m/ upowszechniania i ochrony praw dziecka, n- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, o/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: