Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i korzystania ze społecznych dóbr osobom i grupom osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, z racji niepełnosprawności, ubóstwa, uzależnień, narodowości, religii lub przynależności do innych środowisk defaworyzowanych, polegające na: a) wzbogacaniu i ulepszaniu oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz poprawy form organizacyjnych placówek oświatowych, w kierunku tworzenia możliwie najmniej restrykcyjnych środowisk edukacyjnych dla tych grup, b) zwiększaniu dostępu do sfery kultury dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym, c) zapewnianiu dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym warunków zdrowego rozwoju fizycznego, a w sytuacji doświadczania deficytów zdrowotnych - dostępu do stosownych form leczenia i rehabilitacji, d) zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym, takimi jak uzależnienia i przemoc wśród dzieci i młodzieży, e) kształtowaniu społecznych postaw wobec zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem grup społecznych oraz wspieranie działań na ich rzecz ze strony różnych społeczności i środowisk (m.in. szkolnych, sąsiedzkich, lokalnych, religijnych, sportowych, artystycznych\).

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: