Kilka słów o naszej organizacji

Celem fundacji jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społeczności w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji i wychowania oraz kultury i sztuki, w tym: prowadzenie kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży w różnych formach wychodzących naprzeciw społecznym potrzebom i oczekiwaniom, wspieranie inicjatyw lokalnych w działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, podejmowanie i inspirowanie działalności artystycznej środowisk lokalnych celem upowszechniania kultury artystycznej w społeczeństwie, prowadzenie działalności w dziedzinie szeroko pojętego wychowania muzycznego i innych form rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży, w tym aktywne umuzykalnianie metodą zintegrowaną z e-learningiem muzycznym, integracja kulturowa środowiska, organizowanie występów artystycznych, wernisaży i spotkań z artystami, działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć artystycznych w kraju i za granicą służących wymianie doświadczeń muzycznych i poznawaniu języków obcych, promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i za granicą, pozyskiwanie do współpracy sponsorów wśród instytucji, lokalnych samorządów, osób prawnych i osób fizycznych oraz środków finansowych dla Fundacji na działalność statutową, promowanie uzdolnionych muzycznie dzieci i uzdolnionej muzycznie młodzieży poprzez organizowanie koncertów, konkursów, pokazów i prezentacji z wykorzystanie środków masowego przekazu, opracowywanie podstaw programowych i programów kształcenia artystycznego dla dzieci i młodzieży z możliwością przekazu internetowego, przygotowywanie i kształcenie kadr do prowadzenia zajęć artystycznych, szkolenie instruktorów i animatorów kultury, gromadzenie i przygotowywanie informacji w dziedzinie promowania kultury do przekazu drogą elektroniczną.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: