Kilka słów o naszej organizacji

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest organizowanie rehabilitacji ruchowej, stymulacyjnej, integracyjnej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także okolicznościowych imprez. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie dąży do wyrównania szans osób niepełnosprawnych co przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska dzieci z mózgowym porażeniem, ich rodzin i opiekunów. Koordynacja działań w tym zakresie oraz stworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niepełnosprawnych osób dorosłych w życiu społecznym, a w szczególności: 1 . Organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do wczesnego wykrywania niesprawności i prowadzenia profilaktyki zapobiegawczej 2 . Propagowanie i popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 3 . Popieranie i inicjowanie prac w zakresie oświaty i wychowania, rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej 4 . Kształtowanie nowych form w edukacji w zakresie integracji 5 . Dążenie do zniesienia barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych i psychologicznych 6 . Prowadzenie działań do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin, opiekunów wychowujących dziecko niepełnosprawne 7 . Prowadzenie działań, do stworzenia godnych warunków życiowych w społeczeństwie dla młodzieży niepełnosprawnej po ukończeniu 16 roku życia i dla niesprawnych osób dorosłych 8 . Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych 9 . Walka z niedożywieniem, wykluczeniem społecznym 10 . Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, niepełnosprawnych osób dorosłych i ich rodzin 11 . Prowadzenie działań na rzecz osób starszych 12 . Ochrona i promocja zdrowia 13 . Prowadzenie działań ekologicznych mających na celu kształtowanie postaw związanych z dbaniem o naturalne środowisko 14 . Propagowanie i prowadzenie zajęć, projektów rozwijających sport, turystykę, kulturę fizyczną, rekreację 15 . Prowadzenie działań zmierzających do aktywności w życiu kulturalnym; propagowanie kultury 16 . Prowadzenie działań pomocowych dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 17 . Pomoc poszkodowanym w wypadku, w tym drogowych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: