Kilka słów o naszej organizacji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) to najstarsza w Polsce organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie dzieci i młodzieży. Od 1919 r. TPD skupia się na walce o prawa dziecka, jego zdrowie i dobrostan, edukację oraz równe szanse dla wszystkich dzieci.

Dzieci to grupa najmocniej zagrożona wykorzystaniem i przemocą, brakiem dostępu do opieki zdrowotnej, w tym do specjalistów zdrowia psychicznego, a także nierównościami w dostępie do edukacji i kultury. Szczególnie narażone są dzieci mające jakiś rodzaj niepełnosprawności, w których wypadku ryzyko wykluczenia oraz narażenia na przemoc rośnie.

POMOC DZIECIOM – JAK DZIAŁA TPD

– TELEFON I CZAT ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TPD 800119119.PL

Działający od 2022 r. Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży TPD odebrał ponad 16 tysięcy rozmów, z których większość stanowiły jednorazowe i anonimowe konsultacje psychologiczne, natomiast już kilkuset dzieciom udzieliliśmy pilnej pomocy na miejscu, gdy ich bezpieczeństwo, zdrowie lub życie były zagrożone.

We współpracy z instytucjami takimi jak sądy rodzinne, policja, prokuratura, ośrodki pomocy społecznej oraz szkoły stajemy każdego dnia do walki z przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną wobec dzieci.

Przekazując 1,5% podatku na TPD, pomagasz nam sprawniej walczyć o zdrowie i życie dzieci w Polsce!

Dzięki Tobie możemy:
– utrzymywać, szkolić i superwizować zespół psychologów, którzy każdego dnia odbierają od dzieci i nastolatków dramatyczne prośby o pomoc
– pozostawać w ścisłej współpracy z szeregiem instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
– interweniować w przypadkach zagrożenia życia.

Twoja wpłata ma realne przełożenie na ilość antyprzemocowych zadań, które podejmujemy w imieniu dzieci.

– EDUKACJA, TERAPIA I WALKA O SAMODZIELNE ŻYCIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

30% podopiecznych TPD to osoby żyjące z niepełnosprawnością. TPD prowadzi szereg placówek, poczynając od przedszkoli integracyjnych i specjalnych, przez szkoły podstawowe, średnie i branżowe, a także warsztaty terapii zajęciowej dla młodych dorosłych, którzy mają możliwość wejścia na rynek pracy przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia.

W zależności od potrzeb jest to zatem wsparcie w edukacji, uzupełniane działaniami terepeutycznymi lub walka o usamodzielnienie dzięki uczestnictwie w programach mieszkań treningowych lub zapewnienie dostępu do warsztatów terapii zajęciowej dla tych młodych, którzy mimo niepełnosprawności dzięki tego typu wsparciu mają szansę wejść na rynek pracy.

Wszystkie te formy wsparcia TPD świadczy od lat. Od dziesięcioleci angażuje się w walkę o prawa osób niepełnosprawnych, ale także o to, by w praktyce miały one dostęp do usług i pomocy lokalnie, w miejscu swojego mieszkania.

– WSPARCIE ŚRODOWISKOWE PRZECIWKO WYKLUCZENIOM I UTRACIE RODZINY

10 000 dzieci każdego dnia pozostaje pod opieką TPD, korzystając z pomocy oferowanej bezpłatnie przez 300 placówek wsparcia dziennego w kraju.

W placówkach dzieci otrzymują profesjonalną opiekę pedagogów, psychologów i socjoterapeutów po szkole, wsparcie w nauce, zdrowy posiłek oraz możliwość rozwoju pasji w ramach zajęć dodatkowych.

Kluczowa jest również praca z całą rodziną, tak by poprawić jej funkcjonowanie i realnie wpłynąć na sytuację dziecka. Celem jest uratowanie rodziny, zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a w mniej dramatycznych przypadkach wyrównanie szans dziecka na dobry i bezpieczny start w dorosłość.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: