Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest: a) Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej b\) Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich c) Świadczenie pomocy dzieciom chorym d) Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. e) Działalność charytatywna f) Udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej g) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej h) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania i) Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży j) Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji k) Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu l) Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego m) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, n) Podejmowanie działań w zakresie wpierania, współpracy i kontaktów z zagranicznymi osobami fizycznymi, prawnymi i kościelnymi, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Fundacji o\) Promocja i organizacja wolontariatu p\) Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji. 018b) Prowadzenie i organizowanie działalności leczniczej r) Wspieranie finansowe i materialne osób dorosłych, spełniających kryteria otrzymania pomocy społecznej lub placówek, domów opieki społecznej i innych instytucji udzielających pomocy w-w osobom.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: