Kilka słów o naszej organizacji

1 ) wspieranie i realizowanie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i aktywizowania środowisk lokalnych; 2 ) prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej; 3 ) rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu; 4 \) wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia; 5 \) rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi podobne cele; 6 ) inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej; 7 ) prowadzenia działań na rzecz edukacji i aktywizacji seniorów; 8 ) wspieranie rozwoju ekonomii społecznej; 9 ) wspieranie i organizowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; 10 ) wspieranie i realizowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa; 11 ) wspieranie działań ekologicznych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: