Kilka słów o naszej organizacji

DUSZPASTERSKI PARASOL BEZPIECZEŃSTWA

Pod tym pojęciem kryje się Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”. A skąd wzięło się to określenie? Orzech w udzielonym kiedyś wywiadzie powiedział, że dzięki Stowarzyszeniu nasze duszpasterstwo może mieć gwarancję niezależności i wsparcia finansowego. Nasze duszpasterstwo istnieje już od 40 lat i zawsze polegało na pomocy przyjaciół i darczyńców, którzy w ten sposób uczestniczą w życiu duszpasterstwa. Stowarzyszenie powstało głównie z myślą o udzielaniu w sposób prawny pomocy materialnej duszpasterstwu i aby wspierać wszelkie pomysły i działalność duszpasterstwa. Od 13 lat Stowarzyszenie realizuje to zamierzenie dzięki ludzkiej pomocy, 1%, darczyńcom; a dzięki waszym darowiznom pozyskuje pieniądze, które w naszym duszpasterstwie zamieniamy na konkretne dobro. A trzeba przyznać, że tego dobra w naszym duszpasterstwie jest bardzo wiele.

Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc w funkcjonowaniu Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny, a w szczególności: a) wspieranie aktywności i integracji życia studenckiego i akademickiego; b) krzewienie kultury chrześcijańskiej; c) organizowanie pomocy finansowej utrzymującej Duszpasterstwo Akademickie i jego działalność; d\) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, nauki i ruchu studenckiego; e) edukacja ekologiczna, zdrowotna, ekonomiczna, społeczna, etyczna i językowa oraz wychowanie; f\) popularyzacja nauki; g\) promocja i organizacja wolontariatu; h) aktywizacja i integracja życia studenckiego oraz akademickiego, tworzenie wspólnoty studenckiej; i) docieranie z chrześcijańską Dobrą Nowiną do jak największej liczby osób, zwłaszcza do studentów i pracowników uczelni; j) dynamizacja i koordynacja działalności istniejących organizacji i ruchów studenckich, w tym duszpasterstw akademickich; k) informowanie i promowanie wszelkich inicjatyw oraz wydarzeń związanych z ruchem studenckim; l) pogłębianie życia duchowego i religijnego członków Stowarzyszenia oraz studentów i pracowników wyższych uczelni; m) pomoc ubogim i potrzebującym; n) wspomaganie postaw i zachowań wzmacniających życie rodzinne i rolę rodziny w społeczeństwie; o) podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; p) działalność charytatywna i dobroczynna; r) pomoc społeczna, głównie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób; s) pomoc osobom niepełnosprawnym; t) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; u\) ochrona dóbr kultury i sztuki; v\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; w) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 01c6) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą; y\) ochrona i promocja zdrowia; z) organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży; ź) integracja działań na rzecz wspólnoty europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ż) ochrona przyrody.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Utrzymujemy się jedynie ze składek członkowskich i dobrowolnych ofiar przyjaznych nam Firm i osób fizycznych. Działamy zupełnie społecznie i pragniemy aby nasza praca przynosiła jak najlepsze efekty i umożliwiała realizację zadań zapisanych w Statucie Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za zaufanie i pomoc finansową, która umożliwia nam dalsze działanie.

Czasami nie potrzeba wiele aby dołożyć swoją cegiełkę do budowy dobra Wawrzynowej Rodziny i realizowania naszego motta - słów wypowiedzianych przez Papieża Jana Pawła II - "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest: nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi"

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: