Kilka słów o naszej organizacji

1 . Celem stowarzyszenia jest w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.Nr 96 poz. 873 \): - pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, - działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - działalność charytatywna i dobroczynna - ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz rodziny, - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, - upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania , - promocja i organizacja wolontariatu, - działalność kulturalna - kult religijny, w tym w szczególności opieka duchowa dla podopiecznych, propagowanie wartości chrześcijańskich -działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz kultury fizycznej i sportu 2 . Stowarzyszenie prowadzi działalność w szczególności - na rzecz osób ciężko chorych w terminalnym okresie choroby, w tym nowotworowej, - na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci, - na rzecz osób chorych wymagających opieki długoterminowej, - na rzecz osób chorych, starszych wymagających rehabilitacji. - na rzecz innych osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających wsparcia psychologicznego. 3 . Stowarzyszenie propaguje idee opieki hospicyjnej, jednocząc ludzi dobrej woli gotowych udzielać pomocy i opieki o której mowa w pkt. 2 . Stowarzyszenie podejmuje działania promocji i organizacji wolontariatu na rzecz opieki hospicyjnej.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: