Kilka słów o naszej organizacji

Motywem przewodnim większości naszych projektów jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz pokazywanie konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów. Przy ich realizacji współpracujemy ze specjalistami i z lokalnymi samorządami.
Podstawowe źródła finansowania projektów, to pozyskiwane granty i darowizny.
Zarząd i członkowie stowarzyszenia pracują społecznie.
Nawiązujemy szerszą współpracę zarówno z beneficjentami naszych przedsięwzięć, jak również z osobami wspierającymi nas finansowo. Tym samym jest to powód do dumy i zarazem wyzwanie do podejmowania coraz śmielszych przedsięwzięć.

Główne obszary działania stowarzyszenia:
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych
- upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego gminy Zielonki
- inicjowanie, wspomaganie, propagowanie i realizowanie inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną i umacniających samorządność
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenie wiedzy w zakresie "małej" ekonomii
- wspomaganie inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną

Jak wykorzystamy 1,5% na prowadzone projekty:
Każdorazowo wpłaty 1,5% wykorzystujemy przede wszystkim na cele wskazane przez darczyńców w ich PIT-ach. W roku 2023 planujemy kontynuację współpracy ze szkołami i przedszkolami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, podmiotami kultury, zespołami ludowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, kołami gospodyń wiejskich, z terenu gminy Zielonki, podejmując organizację na ich rzecz kolejnej akcji pozyskania środków z odpisu podatkowego 1,5%.

Środki z 1,5% planujemy także wydatkować na:
1) na konkretne cele wskazane przez Państwa w PIT-ach za 2021 - 2022 r.;
2) na realizację edukacyjnych projektów ekologicznych dla dzieci i młodzieży;
3) na realizację edukacyjnych projektów artystycznych promujących solistów i zespoły – uzdolnioną muzycznie młodzież;
4) na wkład własny do pozyskanych samorządowych i rządowych dotacji na realizację naszych projektów.

W latach ubiegłych wpłaty z 1% przeznaczaliśmy także na udział własny stowarzyszenia w pozyskiwanych grantach na realizację młodzieżowych projektów edukacyjnych takich jak np.:
"Jestem EKO - segreguję wszystko!", "Koła Gospodyń Wiejskich – odnajdywanie tradycji", "Energetyczny oddech", itp.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: