Kilka słów o naszej organizacji

1. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom
2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną
3. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych
4. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie
5. Szerzenie oświaty zdrowotnej
6. Edukacja społeczno-prawna
7. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi
8. Kształtowanie osobowości młodych ludzi
9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej
10. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych
11. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży
12. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
13. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,
14. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
15. Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw i działań kulturalnych
16. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży
17. Rozwijanie idei wolontariatu
18. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
19. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
20. Działalność charytatywna
21. Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży
22. Rozwój przedsiębiorczości społecznej
23. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: