Kilka słów o naszej organizacji

członków i sympatyków Klubu, pkt. 3 - niesienia wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w procesie zdrowienia członków, sympatyków i ich rodzin w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku, oraz wszystkim zainteresowanym problematyką uzależnień, pkt. 4 - pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, pkt. 5 - samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu pkt. 6 - udzielania informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia leczenia odwykowego, rozwijanie i propagowanie informacji w zakresie swojej działalności w tym współpracy z mediami, radio, TV, prasa, pkt. 7 - propagowanie idei trzeźwości w środowisku objętym terenem działania Klubu, zdrowego stylu życia, trzeźwych, aktywnych form spędzania wolnego czasu , szczególnie wśród dzieci i młodzieży pkt. 8 - edukacja dotycząca profilaktyki i uzależnień skierowana do wszystkich zainteresowanych, pkt. 9 - obrona interesów członków, sympatyków Klubu. pkt 10 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; pkt 11 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; pkt 12 działalności charytatywnej; pkt 13 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pkt 14 ochrony i promocji zdrowia; pkt 15 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; pkt 16 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; pkt 17 działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; pkt 18 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; pkt 19 działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniani i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; pkt 20 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; pkt 21 wypoczynku dzieci i młodzieży; pkt 22 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; pkt 23 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; pkt 24 turystyki i krajoznawstwa; pkt 25 porządku i bezpieczeństwa publicznego; pkt 26 ratownictwa i ochrony ludności; pkt 27 promocji i organizacji wolontariatu; pkt 28 działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; pkt 29 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; pkt 30 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; pkt 31 działalności na rzecz organizacji pozarządowych pkt 32 realizowanie przedsięwzięć służących promocji i edukacji w upowszechnianiu konsumpcji dóbr kultury \(koncerty, teatr, filharmonia, muzea, obiekty architetury i inne\) rekreacji i wypoczynku bez alkoholu

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: