Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami OREW w stosunku do wychowanków są:Poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego, Poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogarszaniu się tego stanu,Rozwój osobowości i utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej \(dobrego samopoczucia, bez lęków i napięć, z gotowością do kontaktów i działania),Rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się.Zadania OREW w stosunku do wychowanków obejmują w szczególności: Realizację:Wczesnego wspomagania rozwoju,Wychowania przedszkolnego;Realizację wychowania, nauki, rewalidacji oraz zajęć rewalidacyjno wychowawczych, będących formami wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania do nauki, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz przygotowania do pracy,Wyrabianie możliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania, Stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego,Rehabilitację funkcjonalną,Terapię psychologiczną,Terapię logopedyczną, zwłaszcza rozwijanie alternatywnych i wspomagających form komunikacji,Socjoterapię, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, zaradności osobistej i umiejętności współpracy oraz pełnienia różnych ról społecznych, Naukę zachowań prozdrowotnych,Terapię zajęciową, elementarną orientację zawodową oraz przygotowanie do pracy, Tworzenie warunków rozbudzania oraz zdobywania umiejętności w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą oraz udział w rekreacji, w tym turystyce i sporcie, Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu oparcia na ich wynikach odpowiedniego indywidualnego programu postępowania i ewentualnej jego modyfikacji, Opiekę dostosowana do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań, obejmującą w szczególności: przemieszczanie się, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny, spożywanie pokarmów, ubieranie, rozbieranie, ochronę przed niebezpieczeństwem,Działania ułatwiające włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, indywidualnie i grupowo, w życie środowiska lokalnego,Określanie potrzeb i planów życiowych wychowanków OREW i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia również w życiu dorosłym, w otwartym środowisku przez zgłaszanie ich potrzeb na piśmie do Zarządu Koła PSONI w Wołominie. Zespół specjalistów (nauczyciel- terapeuta, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta) opracowuje dla każdego wychowanka diagnozę umiejętności funkcjonalnych, a następnie konstruuje kompleksowy indywidualny program terapii, który jest podstawą pracy przez cały etap edukacyjny. Dwa razy w roku zespół specjalistów dokonuje oceny postępów, czyli ustala jakie umiejętności nabył wychowanek w minionym okresie. W całym procesie terapii ważnymi i niezastąpionymi współpracownikami specjalistów są rodzice dziecka.Zajęcia w OREW mają charakter wielospecjalistyczny, dostosowane są do możliwości i potrzeb wychowanka. Każdy nasz podopieczny posiada indywidualne tempo i rytm rozwoju i nie można przewidzieć, ile czasu zajmie mu opanowanie jakiejś umiejętności. Nasze działania są długofalowe i do rezultatu dochodzimy powoli. Naszym obowiązkiem nie jest realizacja programu lecz realizacja zadań służących rozwojowi osobowości dziecka w jej wymiarze personalnym i społecznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Działania dla dobra osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wołominie.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję