Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest: 1 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3 . Działalność charytatywna, 4 . Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5 . Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 6 . Ochrona i promocja zdrowia, 7 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 8 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 9 . Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 10 . Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 11 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 12 . Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 13 . Wypoczynek dzieci i młodzieży, 14 . Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 15 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 16 . Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 17 . Turystyka i krajoznawstwo, 18 . Porządek i bezpieczeństwo publiczne, 19 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 20 . Ratownictwo i ochrona ludzkości, 21 . Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 22 . Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 23 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 24 . Promocja i organizacja wolontariatu, ekonomii społecznej, 25 . Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 26 . Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 27 . Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję