Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 2 . działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji; 3 . ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na tych obszarach; ochrony i tworzenia zieleni miejskiej; 4 . działalności edukacyjnej szczególnie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych; 5 . wspierania działań i projektów mniejszości (narodowych, rasowych, wyznaniowych), grup dyskryminowanych i społecznie marginalizowanych, przeciwdziałanie ksenofobii, nietolerancji i nacjonalizmowi; 6 . działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno - środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, tworzenie siedlisk rodowych i osad ekologicznych; 7 . działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8 . ochrony zwierząt i ich praw; 9 . promowania integracji europejskiej w aspekcie praw człowieka, ochrony środowiska i praw zwierząt; 10 . zwiększania dostępności do środowiska przyrodniczego osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym i edukacji w tym zakresie; 11 . wspierania i inicjowania programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu; 12 . prowadzenia działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast i wsi; 13 . wspierania i inicjowania programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących włączaniu do obywatelskiego uczestnictwa jednostek oraz środowisk zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego; 14 . upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 15 . działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 16 . przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 17 . upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 18 . działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 19 . upowszechniania krajoznawstwa oraz urozmaicania i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; 20 . podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 21 . ochrony i promocji zdrowia; 22 . promocji i organizacji wolontariatu; 23 . działalności charytatywnej; 24 . działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego współdziałanie z osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, samorządem lokalnym i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji; 25 . przyznawania stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji; 26 . działalności wydawniczej i publikacyjnej służącej prezent

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję