Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji "Dziecko w Centrum" jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania świata przyjaznego dzieciom, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym bezpieczeństwo i dobro dzieci są najważniejsze i gdzie mogą się rozwijać w zdrowiu, pokoju i poszanowaniu własnej godności. Działalność Fundacji jest przede wszystkim ukierunkowana na: a) wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, poznawczego, społecznego i kulturalnego dzieci, b) ochronę praw i interesów dzieci, upowszechnianie wiedzy na ich temat oraz kształtowanie świadomości i zrozumienia dla praw dziecka, c) wzmacnianie środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci, d\) aktywne uczestniczenie we wszelkich formach pomocy i inicjatywach zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci oraz jego skutkom, e) wspieranie dzieci i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, pochodzących z grup wysokiego ryzyka, a także pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, f) podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i ich rodzin. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: a) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; d) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; e) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; f\) ochrona i promocja zdrowia; g) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; h) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; i\) promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję