Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELE STATUTOWE FUNDACJI ZGODNIE Z § 9 STATUTU: 1 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 . działalności charytatywnej; 3 . ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz ratownictwa; 4 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 5 . promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 6 . działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności ludzi młodych; 7 . rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 8 . organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; 9 . upowszechniania kultury i sztuki; 10 . przeciwdziałania patologiom społecznym; 11 . niesienia pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 12 . podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 13 . promocji i organizacji wolontariatu; 14 . działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie \(Dz. U z 2003 r. nr 96 , poz. 873 z późn. zm.) w zakresie określonym celami określonymi powyżej w pkt. od 1 do 12 15 . reintegracji społecznej i reaktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie. 16 . rozwoju turystyki oraz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję