Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 , 788 i 905 \); 2 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2 a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3 . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4 . działalność charytatywna; 5 . podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6 . działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 7 . działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 8 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 9 . promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 10 . działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 11 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 12 . działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 13 . działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 14 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 15 . nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 16 . działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 17 . kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 18 . ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 19 . upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 20 . udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 21 . pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 22 . działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 23 . promocja i organizacja wolontariatu; 24 . działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 25 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 26 . działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 , w zakresie określonym w pkt 1-32 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję