Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W celu realizacji zadań ze sfery zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, fundacja wykonuje zadania w zakresie: 1 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 ) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 ) działalności charytatywnej; 4 ) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 5 ) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6 \) ochrony i promocji zdrowia; 7 ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9 ) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10 ) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 13 ) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 14 ) wypoczynku dzieci i młodzieży; 15 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 16 \) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 17 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 18 \) turystyki i krajoznawstwa; 19 ) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 20 ) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 21 \) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 22 ) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 23 \) promocji i organizacji wolontariatu; 24 ) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 25 ) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 26 ) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 27 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 28 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 29 ) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję