Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

5 . Programy aktywizujące osoby bezdomne i bezrobotne do samodzielnego i skutecznego działania. 6 . Psychoterapia dla osób bezdomnych i bezrobotnych. 7 . Działalność profilaktyczna i edukacyjna - promocja zdrowia. 8 . Szkolenia dla różnych grup zawodowych. 9 . Kształtowanie u swoich uzależnionych członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od zażywania wszelkich środków zmieniających nastrój oraz stworzenia warunków do wytrwania w abstynencji. 10 . Rozwijanie u członków Stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań. 11 . Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, a także pomoc w podjęciu leczenia osobom spoza Stowarzyszenia. 12 . Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem Stowarzyszenia a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby uzależnienia w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów. 13 . Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie klubów integracji i aktywizacji społecznej. 14 . Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach . 15 . Profilaktyka i współpraca z młodzieżą. 16 . Współpraca z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i cywilnymi, których zadania i cele są zbieżne z przedstawionymi powyżej. 17 . Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach: 0000 narodowego programu 0000 wojewódzkiego programu 0000 powiatowego programu 0000 gminnego programu 18 . 0ddania naukowe dotyczące uzależnień, bezdomności i bezrobocia. 19 . Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie patologii społecznych, szczególnie w odniesieniu do sprzętu ,lekarstw i materiałów higienicznych i biurowych. 20 . Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i młodzieży szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia. 21 . Organizowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży defaworyzowanych geograficznie i ekonomicznie. 22 . Organizowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży w ich rozwoju intelektualnym i społecznym. 23 . Wspieranie, w formie finansowej i rzeczowej, dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, zwłaszcza ze środowisk dotkniętych marginalizacją społeczną. 24 . Niesienie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w szczególności dla najuboższych rodzin i osób oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 25 . Przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej, w tym patologiom społecznym oraz wspieranie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego. 26 . Promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności w zakresie zjawiska wykluczenia społecznego. 27 . Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 28 . Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ( m.in. dzieci, młodzież ze środowisk patolog

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję