Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest integracja ludzi "dobrej woli" chcących realizować się na płaszczyźnie społeczno- kulturalnej. 2 . Celem stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej jest: 1 ) organizowanie spotkań dyskusyjnych, wykładów, wystaw i imprez artystycznych; 2 ) popularyzowanie wiedzy i kształtowanie etyki społecznej; 3 ) prowadzenie działalności szkoleniowej i poradnictwa; 4 ) prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej; 5 ) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej; 6 \) ochrona i promocja zdrowia; 7 ) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 8 ) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 9 \) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 10 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 11 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji ; 12 ) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami; 13 ) działalność wydawnicza i wystawiennicza; 14 ) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 15 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 16 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 17 ) promocja zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 18 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 19 \) promocja i organizacja wolontariatu; 20 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka; 21 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 22 ) organizowanie rehabilitacji leczniczej stacjonarnej i środowiskowej oraz zawodowej i społecznej; 23 \) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych; 24 ) powoływanie i prowadzenie placówek takich jak: - świetlice socjoterapeutyczne, - warsztaty terapii zajęciowej, - ośrodki i oddziały pobytu dziennego, - ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, - ośrodki rehabilitacji dla dorosłych, - telefony zaufania, - ośrodki opiekuńczo-lecznicze, - niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, - domy pomocy społecznej. 25 ) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do ratowania, ochrony, rewaloryzacji i rewitalizacji zabytków sakralnych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego, 26 ) inspirowanie i udział w kreowaniu polityki ochrony i rewaloryzacji zabytków oraz obiektów dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej i regionalnej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję