Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 ) tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 2 ) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym osób niepełnosprawnych, 3 ) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych, 4 ) rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie; 5 ) niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym; 6 ) aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 7 ) wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości; 8 \) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych; 9 ) współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą; 10 ) wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin; 11 ) działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn; 12 ) rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej; 13 \) podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działanie na rzecz integracji europejskiej, 14 ) tworzenie płaszczyzn porozumienia i likwidacja barier utrudniających kontakty międzynarodowe; 15 ) kształtowanie wizerunku Polski i Dolnego Śląska za granicą; 16 ) inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej; 17 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 18 ) rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości; 19 \) upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji narodowej; 20 \) promocja i organizacja wolontariatu dla realizacji celów statutowych; 21 ) wspieranie i inicjowanie działań związanych z ochroną zdrowia i środowiska naturalnego; 22 ) zwiększenie znaczenia i skuteczności lokalnych inicjatyw poprzez włączenie do nich elementów ponadnarodowych; 23 ) propagowanie idei samorządności lokalnej; 24 ) rozwój przedsiębiorczości na terenie całego kraju; 25 ) działanie w kierunku ograniczenia bezrobocia; 26 ) popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania małymi przedsiębiorstwami; 27 ) doskonalenie kwalifikacji osób prowadzących działalność gospodarczą; 28 ) inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych; 29 ) działanie na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych; 30 ) pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności; 31 ) udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej placówkom służby zdrowia; 32 ) działania na rzecz profilaktyki prozdrowotnej; 33 ) promocja zdrowego trybu życia; 34 \) dbanie o zachowanie tradycji, obyczajów; 35 \) ochrona dziedzictwa kulturowego; 36 ) działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki i oświaty; 37 ) działania na rzecz edukacji ekologicznej społeczeństwa; 38 ) ochrona środowiska naturalnego, z uwzględnieniem środowiska wsi; 39 ) ochrona bioróżnorodności i zachowania naturalnego na obszarach

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję