Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 \) podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji narodowej i kultury, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 2 ) działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 3 ) upowszechnianie kultury i sztuki, a w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów; 4 ) ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 5 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku; 6 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 7 ) pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym świadomości wspólnego dziedzictwa kultury chrześcijańskiej; 8 ) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 9 \) promocja i organizacja wolontariatu; 10 ) organizowanie wypoczynku i wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną; 11 ) diagnozowanie środowiska lokalnego w zakresie problemów związanych z patologią i niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży; 12 \) pomoc psychologiczna, pedagogiczna i materialna ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej; 13 ) działalność charytatywna; 14 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 15 ) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 16 ) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 17 ) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 18 ) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 19 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 20 ) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz innych podmiotów, w zakresie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 21 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 22 ) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 23 ) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 24 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję