Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . promocja młodego pokolenia twórców, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą, 2 . krzewienie kultury muzycznej, plastycznej, fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 3 . organizacja imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i służących poprawie kondycji fizycznej oraz wystaw i koncertów, 4 . upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 5 . podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 6 . organizowanie działalności charytatywnej na rzecz domów dziecka, 7 . wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 8 . nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 9 . wypoczynek dzieci i młodzieży, 10 . ochrona i promocja zdrowia, 11 . pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 12 . pomoc osobom bezdomnym i długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, w podeszłym wieku i zagrożonym alienacją społeczną, 13 . działalność w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 14 . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 15 . ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 16 . rozpowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, 17 . promocji i organizacji wolontariatu, 18 . promocja oraz upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję