Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

§ 3 Podstawowym celem Caritas AW jest działalność charytatywno- opiekuńcza, humanitarna i wychowawcza a także praca formacyjna na polu charytatywnym w oparciu o nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego. Działalność ta realizowana jest na rzecz osób potrzebujących bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. § 4 Do zadań Caritas AW należy: 1 . prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej w prawem dozwolonej formie, udzielanie pomocy i opieki osobom potrzebującym i nie dostosowanym społecznie, starszym, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2 . wspomaganie i wspieranie działań w sferze ochrony i promocji zdrowia; 3 . promocja i organizacja wolontariatu; 4 . promocja zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy i potrzebujących takiej pomocy; 5 . wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących; 6 . przeciwdziałanie patologiom społecznym; 7 . pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą; 8 . krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających; 9 . wspomaganie, w oparciu o wartości chrześcijańskie, rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 10 . upowszechnianie i ochrona wolności, równości społecznej, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspieranie rozwoju demokracji i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 11 . działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wsi i rolnictwa; 12 . utrzymywanie łączności i współpracy z Caritas Polska oraz Caritas innych diecezji, w tym poza granicami kraju, a także innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi; 13 . podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 14 . wspomaganie (pod względem technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym) podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, charytatywną bądź opiekuńczą, a także jednostek organizacyjnych działających na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję