Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość, godność i równość szans życiowych, a w szczególności: 1 . działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 2 . pomocy społecznej kierowanej do rodzin i osób wychowujących dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 3 . nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 4 . wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów , wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, 5 . ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 6 . upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspierających rozwój demokracji, 7 . upowszechnianie i ochrony praw konsumentów, 8 . podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 9 . kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 10 . ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, 11 . działalności charytatywnej, 12 . pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą, 13 . działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 14 . działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 15 . działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 16 . promocji i organizacji wolontariatu, 17 . przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 18 . bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 19 . pomocy Polonii i Polakom za granicą, 20 . promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 21 . działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie zgodnym z zadaniami Towarzystwa.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję