Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczności w zakresie : 1 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy społecznej; 2 ) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 ) działalności charytatywnej; 4 ) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 \) ochrony i promocji zdrowia; 6 ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 7 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8 ) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 9 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kolbuszowskiego; 11 ) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 12 ) wypoczynku dzieci i młodzieży; 13 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 14 \) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 15 \) turystyki i krajoznawstwa; 16 ) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 17 \) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 18 ) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 19 \) promocji i organizacji wolontariatu; 20 ) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 21 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 22 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 23 ) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym powyżej w pkt 1-22 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję